ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 สอบปลายภาค ภาคสมทบ
29 กุมภาพันธ์ 2563- 29 กุมภาพันธ์ 2563 151
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
2 สอบปลายภาค ภาคปกติ
26 กุมภาพันธ์ 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2563 140
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
3 งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
22 กุมภาพันธ์ 2563- 22 กุมภาพันธ์ 2563 151
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ