ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
อาจารย์ภชเมธ แจ่มใส
ตำแหน่ง :
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
เบอร์:
095-792-4564
อีเมล์ :
pachamet.ja@kbt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2537 ประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช. บัญชี) โรงเรียนพณิชการกาฬสินธุ์
2 2539 ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนพณิชการกาฬสินธุ์
3 2549 ปริญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชฎัภเลย
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2555-2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT และโสตทัศนูปกรณ์
2 2546-2555 โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น-ว.เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น อาจารย์ผู้สอน - งานศูนย์ IT
3 2539-2545 บริษัท QBE ประกันภัย จำกัด Adminstrator เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
4 2562-ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์สารสนเทศ
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook