ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
5
8
1
อนุบาล 3
6
4
10
1
รวมอนุบาล
9
9
18
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
4
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
6
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
2
5
1
รวมประถมศึกษา
26
23
49
6
รวมทั้งหมด
35
32
67
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
3
5
8
1
อนุบาล 3
6
4
10
1
รวมอนุบาล
9
9
18
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
4
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
6
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
8
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
2
5
1
รวมประถมศึกษา
26
25
51
6
รวมทั้งหมด
35
34
69
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

เลขที่ 99/99 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook